head-anubanbankha-min
วันที่ 11 กรกฎาคม 2024 1:48 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
5

นางสาวฉัตรมณี จันทวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในสังคมได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวม ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของสังคมไทย รูปแบบการจัดการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกัน ทั้งในด้าน งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือจากชุมชน หน่วยงานองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งสิ้น  อีกทั้งสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพการจัดการศึกษาจึงแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จึงได้กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้มีการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดไว้

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการศึกษาท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัด แต่ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา และได้มุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรให้เต็มศักยภาพเพื่อปรับปรุงให้การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนด ดังนั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษาจึงได้ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้จัดทำในรอบปีการศึกษา เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษา และได้เขียนรายงานนี้ขึ้นเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันจะสะท้อนถึงผลงาน และนำไปวางแผนงานในการจะร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านคาต่อไป

ประวัติโดยย่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา

เดิมชื่อ ”โรงเรียนบ้านคา”  ตั้งอยู่  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เมื่อ  พ.ศ. 2514 เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีการสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงด้วยหญ้าคา
วันที่  20 เมษายน  พ.ศ. 2515 แยกมาเป็นกิ่งอำเภอบ้านคา
วันที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสร้างอาคารเรียน  4  ห้องเรียนจำนวน  1  หลัง ได้รับงบประมาณต่อเดิมห้องเรียนอีก  4 ห้องเรียน
วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตอนุบาลอำเภอชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบ้านคา”  ตำบลบ้านคา  กิ่งอำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ”  ตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม  มารยาทงามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาน่าอยู่  ภูมิทัศน์งามสง่า  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  การบริหารจัดการได้มาตรฐาน  การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีความรู้คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีมารยาทงาม  และรู้การพัฒนาตนเอง
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด ทักษะชีวิต สัมพันธ์กับอาชีพท้องถิ่น
 4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. จัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 6. ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
 7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี
 8. บริหารจัดการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  เป็นพลเมืองดี  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. ผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนด้วยการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายผู้บริหารและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. อาคารสถานที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
 6. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี
 7. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

อาคาร สถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จำนวนอาคาร   จำนวนห้องประกอบ

 1. อาคารเรียนจำนวน  3 หลัง
 2. อาคารประกอบจำนวน 4 หลัง
 3. ห้องน้ำ 5 ห้อง
 4. สนามเด็กเล่น 1 สนาม
 5. สนามฟุตบอล 1 สนาม
 6. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
 7. สนามตะกร้อ 1 สนาม

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จำนวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ห้องสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด  1,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการจัดการด้วยมือ จำนวนนักเรียนที่ใช้ ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  70 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  42.42  ของนักเรียนทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ       

 1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1  ห้อง
 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  ห้อง
 3.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1  ห้อง
 4. ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ-ดนตรี จำนวน 1  ห้อง

 คอมพิวเตอร์

 1. ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน 36 เครื่อง
 2. ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จำนวน  3  เครื่อง
 3. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 26 เครื่อง

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 30 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 18.18  ของนักเรียนทั้งหมด

ห้องเรียนธรรมชาติ
แปลงเกษตร , สวนมัลเบอรี่ , สวนกาแฟ , สวนไผ่ , สวนป่า

อัตลักษณ์
ระดับปฐมวัย – มารยาทงาม ตามแบบอนุบาล
ระดับประถมศึกษา สะอาด มารยาทงาม ตามวิถีพอเพียง มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์น่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

คำขวัญโรงเรียน
คุณธรรมนำวิชาการ   ประสานชุมชน  ทุกคนมีส่วนร่วม

ปรัชญาการจัดการศึกษา
เมธาวี  อตฺตโน  วฒฺฑนํ  อาเนติ  “การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน”

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา