head-anubanbankha-min
วันที่ 15 มิถุนายน 2024 3:51 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
อบ.2
16 13 29 1
อบ.3
17 15 32 1
รวม อบ.
33 28 61 2
ป.1
11 20 31 1
ป.2
13 8 21 1
ป.3
16 8 24 1
ป.4
16 10 26 1
ป.5
16 16 32 1
ป.6
23 8 31 1
รวมประถม
95 70 165 6
ม.1
0 0 0 0
ม.2
0 0 0 0
ม.3
0 0 0 0
รวมมัธยมต้น
0 0 0 0
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
128 98 226 8
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา