head-anubanbankha-min
วันที่ 1 ธันวาคม 2021 9:19 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10 20 30 1
อบ.2
11 5 16 1
อบ.3
0 0 0 0
รวม อบ.
21 25 46 2
ป.1
21 6 27 1
ป.2
15 10 25 1
ป.3
14 16 30 1
ป.4
18 5 23 1
ป.5
17 16 33 1
ป.6
7 11 18 1
รวมประถม
92 64 156 6
ม.1
0 0 0 0
ม.2
0 0 0 0
ม.3
0 0 0 0
รวมมัธยมต้น
0 0 0 0
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
113 89 202 8
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา